പെൻഷൻ തുടർന്ന് ലഭിക്കാൻ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം അല്ലാത്തവർക്ക് മുടങ്ങും

നമ്മുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ആനുകൂല്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെൻഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പലതരത്തിൽ ഉള്ള പെന്ഷനുകൾ വർഷാവർഷം മുടങ്ങാതെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ചു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങൾ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും…

ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായ പദ്ധതി

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധനസഹായമായ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി. മിസ്രാവിവാഹ ധനസഹായം എന്ന പേരിലാണ് ഈ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി…

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് 2 ലക്ഷം വീതം സഹായം

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ പോകുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് ആരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ അംഗങ്ങൾ ആവുക എന്നത് നിലവിൽ വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെ ആണ്. പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമ യോജന എന്ന പേരിലാണ്…

വലിയ തുകസമ്പാദിക്കാം, നികുതി യിളവുകൾ നേടാം 500 രൂപയിൽതുടങ്ങാം

ജനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തുക സമ്പാദിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം ആദായനികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻസ് ഫണ്ട് അഥവാ പിപിഎഫ്. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വിവാഹം റിട്ടയർമെൻറ് കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ്…

PMകിസാൻ സമ്മാൻനിധിയുടെ തുകമുടങ്ങും അപേക്ഷിച്ചവർ ഓൺലൈൻ വേരിഫിക്കേഷൻനടത്തണം

നമസ്കാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ആനുകൂല്യം സംബന്ധിച്ച് ആണ്.കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ചൂടു പിടിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയിൽ 2018 അവസാനമായപ്പോഴേക്കും…

ജനുവരിമുതൽ എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട്റേഷൻ കാർഡുകൾ പുസ്തക കാർഡ് അപേക്ഷ വച്ചു മാറ്റണം

സംസ്ഥാനത്തെ പുസ്തകരൂപത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ നിലവിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ കൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ അടുത്ത വർഷം 2022 മുതൽ ഇനി…