ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വെളുക്കും. നിങ്ങളുടെ മുഖം എത്ര കറുപ്പ് ആയിരുന്നാലും