ഉപ്പു കൊണ്ട് ആരും ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത 14 ഉപയോഗങ്ങൾ