കോടിശ്വരയോഗം: ഈ നാളുകാർ സുര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സമ്രാജ്യം പിടിച്ചടക്കും.. ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ ഭാഗ്യസ്ഥലത്ത് !