വാഹനമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക: ജനുവരി മുതൽ നിർബന്ധമാക്കി പുതിയ അറിയിപ്പ്: എല്ലാവർക്കും ബാധകം