ദൈവം കൈയ്യൊപ്പ് പതിച്ച 15 നാളുകാർ , കുതിച്ചുയരും 100 % ഉറപ്പ്