ഏറ്റവും വില കുറവിൽ തുണി കിട്ടുന്ന കട കാണണോ?മീറ്ററിന് 35/- രൂപ മാത്രം