വയറ്റിലെ കാൻസർ സാധ്യത ശരീരം വളരെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചുതരുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്