മൂക്കിലെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് പൂർണ്ണമായി മാറ്റാം. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി