8 ന്റെ പണികിട്ടുന്ന പുതിയ നിയമം കേരളം പാസാക്കി| ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ 5 വര്‍ഷം തടവ്‌