ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾ പുതിയ നിയമം വന്നു, ആരും അറിയാതെ പോകരുത്