ഈ 10 നാളുകാർക്ക് മഹാരാജയോഗം ഇവരുടെ കൈനിറയെ നോട്ടുക്കെട്ടുകളാകും