ചിതല്‍ വീട്ടില്‍ ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കാന്‍ ഈ കാര്യം ചെയ്യാം