വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പോലീസ് അറിയിപ്പ് മുട്ടൻ പണി കിട്ടും കാശും നഷ്ടപ്പെടും