കെഎസ്ഇബിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നടപടി ജനങ്ങൾക്ക് നേട്ടം.വിവരങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ