10 ലക്ഷം രൂപ വരെ സഹായം ഈട് നൽകേണ്ട ബാങ്ക് വായ്പ്പ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പരാതി നൽകാം