ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് അരക്കെട്ടിലെ ടയര്‍ പോലത്തെ കൊഴുപ്പും വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പും ഉരുകി പോകും