ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് .ദൈവമേ