ആയുസ്സില്‍ യുറിക് ആസിഡ് അളവ് എന്നന്നേകുമായി കുറക്കാന്‍ ഇതൊന്ന് ഒരിക്കെ മതി