എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും 7 ലക്ഷം രൂപ| സന്ദേശത്തിന്റെ സത്യമെന്ത്