ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾക്കു 4 ലക്ഷം സർക്കാർ സഹായം. തിരികെ നൽകേണ്ടതില്ല