ഡിസംബറിൽ എല്ലാവർക്കും 2 സൗജന്യ കിറ്റ് , എന്താണ് സത്യം ? പുതിയ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ