5 കോഴിയും 5 കിലോ തീറ്റയും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും | പദ്ധതി വിവരം അറിയുക