വീടിന്‍റെ പരിസരത്ത് ഈ വൃക്ഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ സൂക്ഷിക്കുക