എത്ര വേദനയുള്ള കുഴി നഖവും വളരേ വേഗത്തിൽ മാറ്റാം ഈ പച്ചില കൊണ്ട്