പല്ല് വേദന 2 മിനിറ്റിൽ മാറ്റാം, പല്ല് പറിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല, ഉറപ്പ്