വന്‍കുടലിലെ കാന്‍സര്‍ സാധ്യത നേരത്തെ ശരീരം കാണിച്ചുതരുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അവഗണിക്കരുത്