ശരീരം വളരെ മുന്‍കൂട്ടി കാണിച്ചുതരുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അവഗണിച്ചാല്‍ മരണം