ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഇനി ഒരു പുരുഷനും ഇതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടരുത്