15 ലക്ഷം രൂപക്ക് പണി കഴിപ്പിച്ച 1100 sqft വീട് പ്ലാനും 3D