സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ്‌| നവംബര്‍ മാസ വിതരണം ഇങ്ങനെ