ഇനി വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ് കുറയും | പുതിയ അറിയിപ്പുമായി KSEB