ഇനി വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ് കുറയും| ആനുകൂല്ല്യം എങ്ങനെ ലഭിക്കും