എല്ലാ റേഷൻ കാർഡിനും| ബാധകമായ അറിയിപ്പ് |നവംബർ 30 വരെ മാത്രം