മൂത്രത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ എങ്കിലും പത വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍ ഈ വീഡിയോ കാണാതെ പോകരുത്