വീട്ടില്‍ തക്കാളി ഇരിപ്പുണ്ടോ ?എന്നാല്‍ നമുക്ക് ഒരു ഫേഷ്യല്‍ ചെയ്താലോ