ഏതു വളരാത്ത മുടിയും നല്ല ഉള്ളോട് കൂടെ വളരാനും താരന്‍ എന്നെന്നേക്കും ആയി മാറാനും