ഈ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മാറാന്‍ ഇതിലും നല്ല പരിഹാരം സ്വപ്നത്തില്‍ മാത്രം