സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പിഴ തുക കുത്തനെ ഉയർത്തി പുതിയ തീരുമാനം അറിയാതെ പോകരുത്