വഴിയരികിൽ കച്ചവടം ചെയ്‌ത്‌ കൊണ്ടിരുന്ന കച്ചവട കാരനോട് കോളേജ് പുള്ളർ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചതാണ് !!!