വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ മിനിട്ടുകള്‍ കൊണ്ട് ഇളക്കി കളയുവാനും വസ്ത്രങ്ങള്‍ വെട്ടി തിളങ്ങുവനും