രാത്രിയില്‍ ഉറങ്ങുന്നതിനു മുന്പ് ഇത് ഒരല്‍പം മുഖത്ത് പുരട്ടു രാവിലെ മുഖം തിളങ്ങും