മുഖം വെളുത്ത് ചര്‍മ്മം കുട്ടികളുടെത് പോലെ സോഫ്റ്റ്‌ ആകാന്‍ മാജിക് ഫേസ് പായ്ക്ക്