തൊഴിലുറപ്പിലെ പണിക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട്,മണ്ണിനടിയിൽ വലിയ മൂർഖൻ പാമ്പ്