വെറും മൂന്നേ മൂന്നു ദിവസം ഗ്ലിസിരിന്‍ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് പുരട്ടിയാല്‍