വണ്ണം കുറക്കാനും വയറിലെ കൊഴുപ്പ് ഉരുകി പോകാനും ഇത് മാത്രം മതി