ഒരൊറ്റ രാത്രി ഇതൊന്നു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി, വീട്ടിലുള്ള എലിയുടെ പൊടിപോലും കണ്ടുപിടിക്കാനാകില്ല