പല്ലിയെ ഓടിക്കാൻ ഒരു അത്‌ഭുത മരുന്ന്..!! ഇനി ഒരു പല്ലി പോലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല..!!