മൂലക്കുരു എത്ര ഭയങ്കരമായി ഉണ്ടായാലും ഇനിയൊന്ന് പോലും ആയുസ്സിൽ ഒരെണ്ണം വരില്ല