നിങ്ങള്‍ക്ക് പുനര്‍ജ്ജന്മം ഉണ്ടോ ? എങ്ങനെ മരിച്ചവരാണ് പുനര്‍ജനിക്കുക ?